Speltechnieken en (groeps)spelbegeleiding (Blended)

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

Spel raakt vele ontwikkelingsgebieden zoals o.a. de cognitieve ontwikkeling, de motoriek, de taalontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling (van der Aalsvoort, Kwakkel-Scheffer & de Vries, 2006). Het spel toont welk beeld het kind van de wereld gevormd heeft en hoe het met die wereld omgaat. Als spel stagneert, dan stagneert de ontwikkeling en vice versa. Het is dan ook van belang dat het verloop van de spelontwikkeling bekend is, zodat deze geobserveerd en geanalyseerd kan worden. Daar waar we een gestagneerde ontwikkeling constateren is kennis van de invloed van kind- en omgevingsfactoren van belang om passend te kunnen handelen. Kennis en inzet van begeleidingstechnieken die passen bij het spelniveau en de spelbehoeften van het kind maken dat kinderen weer in ontwikkeling komen. Succesbeelden van studenten wijzen dit al jaren uit.


Deze module vereist theoretische kennis van spel en ontwikkeling, maar vraagt ook om het in de praktijk brengen van de begeleidingsvaardigheden daar waar passend handelen gevraagd wordt. Het opstellen van een (groeps) spelplan, de inzet van de begeleidingsvaardigheden in de praktijk, het reflecteren op die vaardigheden, het bijstellen van de begeleidingstechnieken en het presenteren van de opbrengsten zijn belangrijke onderdelen van deze module. Er dient een theoretische onderbouwing van de te nemen beslissingen te zijn. Hiermee voert de student een plan van cyclisch handelen uit.


Daar waar rijk spel gezien wordt, is het van belang dat men kennis neemt van de mogelijkheden tot verdiepen en verbreden van spel zodat ook het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong gestimuleerd wordt om uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen. Dat spel zal steeds meer elementen van intentioneel spel bevatten. Daar waar spel echter achter lijkt te blijven, waar het stereotiep wordt en vragen oproept wordt het de uitdaging om te komen tot prikkels uit de omgeving die uitnodigen tot andere en nieuwe initiatieven.


Deelnemers aan deze module wordt tevens gevraagd binnen hun eigen organisatie collega’s bewust te maken van de rol van spel, spelstimulering en het belang van omgevingsfactoren. Zij worden gevraagd binnen de eigen organisatie innovatief te zijn en een zelf gekozen verbeterpunt met het team uit te werken.


Speltechnieken en (groeps)spel begeleiding gerelateerd aan Handelingsgericht Werken

Het begeleiden van het spelproces en doordacht meespelen met leerlingen staat in deze mastermodule centraal. Oefenen met speltechnieken is heel belangrijk en met behulp van videoregistraties geeft u feedback op elkaar. De begeleiding kan zowel individueel als op groepsniveau plaatsvinden. De leraar kan o.a. op deze wijze het spel gebruiken om leerlingen hun eigen ontwikkelingskracht te laten hervinden. In deze mastermodule is eveneens ruimte om zich te oriënteren over het innoveren van spel in het aanbod van de school.


Voor wie

Deze mastermodule is bedoeld voor leraren of begeleiders die door middel van spel willen ingaan op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Zij zien de kracht van spel als mogelijke verbreding van het totale onderwijsaanbod binnen de schoolorganisatie.


Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A.    Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

•     leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B.    Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

•     schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C.    Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

•    onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Teacherschannel

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.


Beoordeling van de prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van product¬en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.


Kernbegrippen

Spel, speldiagnostiek, spelbegeleiding, spelregistratie, spelspecialist, handelingsgericht werken.


Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op http://www.cursussen.hu.nl/Centra/Seminarium-voor-Orthopedagogiek/Aanbod/Mastermodules.aspx


0,00

Euro
Meld aan