Specialisatie Expert nieuwkomersonderwijs 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen 

De opvang van nieuwkomers met hun gezinnen is een zeer actueel thema met diverse maatschappelijke implicaties.

Hogeschool Windesheim en het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) signaleerden al enige tijd onder leraren een behoefte aan extra handvatten om goed onderwijs te bieden aan nieuwkomers. Beide hogescholen hebben samen mét experts uit het werkveld deze specialisatie ontwikkeld. Hierbij zijn onder meer LOWAN ( ondersteuning onderwijs nieuwkomers), docenten NT2, schoolleiders, experts op het gebied van meertaligheid, pedagogiek, diversiteit, gedragsvraagstukken en diverse lectoraten van de HU en Windesheim betrokken. Onderwerpen zoals interculturele communicatie, Nederlands als tweede taal voor nieuwkomers, interculturele pedagogiek, denken in constructen, uitgangspunten van de positieve psychologie en de oplossingsgerichte benadering, sociaal-emotionele ontwikkeling en nieuwkomers komen aan bod. Deze specialisatie is met name geschikt voor professionals in het onderwijs die met nieuwkomers werken. 

Opbouw opleiding

Onderwijseenheden

Studiepunten

(European credits)

Praktijkgericht Onderzoek

10

Nieuwkomers en Educational Needs

5

Nieuwkomers en taalbeleid

5

Nieuwkomers en taalonderwijs

5

Masterkennistoets 'theories of learning'

5

Competentie-examen 1

10

Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling

5

Nieuwkomers en reken-wiskunde

5

Competentie-examen 2

10

Totaal

60

*De volgorde van deze modules kan binnen het rooster gewijzigd worden.

Beschrijving van de onderwijseenheden

Praktijkgericht Onderzoek
U verricht een praktijkgericht onderzoek naar een onderwijskundig of pedagogisch aspect van de wijze waarop in uw eigen praktijk wordt omgegaan met nieuwkomers. Uw onderzoek levert zo een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van opvoeding en onderwijs binnen uw eigen school. 

Nieuwkomers en Educational Needs
In deze module komen interculturele communicatie en interculturele ecologie aan de orde. Daarnaast hebben we aandacht voor eigen oordelen, vooroordelen en constructen ten aanzien van onderwijs en nieuwkomers. Er wordt uitgegaan van kansen en mogelijkheden van leraren en leerlingen. Deze module is een eerste oriëntatie op uw persoonlijke visie op goed onderwijs aan nieuwkomers in het Nederlandse onderwijssysteem. U leert wetenschappelijke bronnen zoeken, beoordelen en vertalen naar uw eigen situatie, maar ook naar de brede onderwijscontext. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont. 

Nieuwkomers en taalbeleid
Om adequaat taalonderwijs te kunnen verzorgen is het van belang zicht te hebben op de meest recente kennis op het gebied van taalverwerving, meertaligheid en Nederlands als tweede taal. U leert om vanuit uw bevindingen uit de eerste module en vanuit een onderbouwde visie kritisch te kijken naar taalonderwijs voor deze doelgroep. Daarbij is de invalshoek dat meertaligheid geen probleem vormt, maar juist mogelijkheden biedt. U onderzoekt in uw eigen onderwijspraktijk vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus de taalachtergrond van en het onderwijs aan niet-Nederlandstalige leerlingen. Dit leidt tot een sterkte/zwakte analyse als het gaat om het taalbeleid, gericht op aanpassing en/of aanvulling van het schoolbeleidsplan. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont. 

Nieuwkomers en taalonderwijs
Op basis van de sterkte/zwakte analyse in de module nieuwkomers en taalbeleid ontwerpt u in samenspraak met uw collega’s taal- en leesonderwijs op het gebied van Nederlands als tweede taal in uw eigen onderwijspraktijk. Afhankelijk van die praktijk richt u zich daarbij op de eerste opvang van niet-Nederlandstalige leerlingen in speciaal daarvoor ontworpen vormen van onderwijs of op het ondersteunen van leraren bij het NT2-onderwijs op reguliere scholen. U maakt gebruik van internationale kennis op het gebied van het onderwijzen van een tweede taal en van vakkennis die voorhanden is met betrekking tot ontwikkelingsperspectieven en leerlijnen. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont. 

Masterkennistoets ‘theories of learning’
U toont uw kennis aan over diepgaand leren en uw orthodidactische omgang met de leerling / student door het afleggen van de kennistoets ‘theories of learning’. Deze kennistoets bestaat uit een essay:  

  1. Een geschreven document onderbouwd en beargumenteerd vanuit de verplichte bronliteratuur, maximaal. 800 woorden;  
  2. Zes vragen die kennis uit de verplichte bronliteratuur representeren. De zes vragen zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom. 

Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling development 
In het Nederlandse onderwijs besteden we tijdens de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht aan het opbouwen van zelfvertrouwen, het leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen en aan sociale vaardigheden en relaties. In hoeverre komen wij hierin tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van nieuwkomers? Welk verhaal vertellen zij ons? Hoe kunnen wij hun begeleiden bij hun identiteitsontwikkeling, hun dialoog met de mensen om hen heen? Wat kan de school doen als indrukwekkende gebeurtenissen hun ontwikkeling belemmeren en hoe versterken wij hun veerkracht? In deze module zijn narratieven van nieuwkomers het uitgangspunt. Wat komt hier aan de orde? Welke onderwerpen zijn van belang? Tijdens de lessen wordt een aantal onderwerpen uitgediept, andere onderwerpen worden door de studenten zelf onderzocht ten einde een passend aanbod te ontwerpen. 

Nieuwkomers en rekenwiskunde 
Deze module wordt vormgegeven in overleg met de studenten en werkveld naar aanleiding van de ervaringen gedurende collegejaar 2016/2017. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont. Toen deze factsheet werd gedrukt, was de inhoud van deze module nog niet geheel uitgekristalliseerd. 

Competentie-examen 1 en 2 

In de competentie-examens wordt getoetst in hoeverre u de verworven kennis hebt geïntegreerd in uw handelingsrepertoire en of u het vereiste niveau in meerdere complexe beroepssituaties kunt aantonen. Daarnaast krijgt u ontwikkelingsgerichte feedback waarmee u uw competenties kunt ontwikkelen. De opleiding kent twee competentie-examens: één op de helft en één aan het eind van de opleiding. 

Beoordeling van uw prestatie 

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Digitaal portfolio 

U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelingsgericht portfolio. Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot Master Educational Needs beschrijft en verantwoordt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven aan welke competenties u werkt. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Nieuwkomers, meertaligheid, ecologie, constructen, interculturele communicatie, visie, gespreksvoering, taalontwikkeling, taalverwerving, NT2, taalbeleid, krachtige taalontwikkeling, schrijven, spellen, lezen, luisteren, rekenen-wiskunde, sociaal-emotioneel leren, welbevinden, trauma

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan