Autisme (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module verdiept u zich in de verschillende verklaringsmodellen die gebruikt worden om leerlingen met een autismespectrumstoornis beter te begrijpen, te ondersteunen en te begeleiden: theory of mind, centrale coherentie, executieve functies en contextblindheid. U verbindt theorie en praktijk met elkaar en kan betekenis geven aan het gedrag van de individuele leerling. U onderbouwt en versterkt uw professioneel handelen door het lezen van een biografie van een persoon met ASS en het maken van filmopnamen van een leerling met ASS uit de eigen beroepspraktijk. U kiest en gebruikt een analyse-instrument waarmee u de mogelijkheden en beperkingen van een leerling met ASS in kaart brengt. U betrekt de leerling bij dit proces en stemt met de leerling en andere betrokkenen af hoe tegemoet gekomen wordt aan de specifieke ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van deze leerling. U gebruikt de checklist ‘Autisme vriendelijke school’, waarmee u de eigen school beoordeelt en u formuleert voorstellen voor verbetering. 

Voor wie

De specialisatie 'diversiteit' is bedoeld voor leraren en begeleiders in het onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met specifieke (en soms complexe) ondersteunings- en begeleidingsbehoeften te begeleiden in een zo optimaal mogelijke (leer) ontwikkeling. Zij erkennen de eigenheid, autonomie en behoefte aan zelfregie van deze leerlingen en zijn zich ervan bewust dat elke leerling zich kan ontwikkelen, kan leren en kan meedoen.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen en de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie en de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en de beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van algemene en specifieke beoordelingscriteria die bij elke module vermeld staan. De beoordelingscriteria staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel 

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Syndroom, ziektebeeld en functiestoornis; beperking en handicap; psychodiagnostiek en psycho-educatie; multi- en interdisciplinair samenwerken; de stem van de leerling; ontwikkelings- en handelingsgericht werken en begeleiden; het ecologisch perspectief; Passend Onderwijs, integratie en inclusie; authenticiteit en professionele ontwikkeling; autisme spectrum stoornissen; (hoog)begaafdheid; en effectief pedagogisch en didactisch handelen.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan