Specialisatie Diversiteit (blended) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

De invoering van Passend Onderwijs heeft tot gevolg dat meer leerlingen met complexe ondersteuningsvragen regulier onderwijs volgen. Daarmee wordt het omgaan met en het adequaat kunnen inspelen op diversiteit zowel een opdracht als een uitdaging voor leidinggevenden, begeleiders, leraren en ondersteuners. Leerlingen te ontmoeten en te leren kennen in hun zoektocht naar 'wie ben ik, wat zijn mijn mogelijkheden en wat heb ik nodig?', maakt passend onderwijzen kansrijk. Binnen dit specialisme verdiepen studenten zich in actuele thema’s zoals de stem van de leerling en eigen regie; gepersonaliseerd leren; kwaliteit van bestaan; empowerment, participatie en emancipatie; en interdisciplinair samenwerken. Vanuit een internationaal perspectief worden de ontwikkelingen in Nederland beoordeeld en gewaardeerd: wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen en hoe kunnen we die verklaren vanuit een historisch, politiek en maatschappelijk perspectief? Studenten maken kennis met breed geaccepteerde modellen als de ‘social model of disability’, het ondersteuningsmodel van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities en het ICF model over het menselijk functioneren en participeren. Zij maken kennis met en experimenteren zelf met de vertaling hiervan naar de eigen beroepspraktijk en richten zich daarbij op, bijvoorbeeld 'person centered planning' en 'people first language' en de vertaling ervan naar het eigen professioneel handelen. 

Voor wie

De specialisatie 'diversiteit' is bedoeld voor leraren en begeleiders in het onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met specifieke (en soms complexe) ondersteunings- en begeleidingsbehoeften te begeleiden in een zo optimaal mogelijke (leer) ontwikkeling. Zij erkennen de eigenheid, autonomie en behoefte aan zelfregie van deze leerlingen en zijn zich ervan bewust dat elke leerling zich kan ontwikkelen, kan leren en kan meedoen.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen en de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie en de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en de beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

De opbouw*

De opleiding bestaat uit een Praktijkgericht Onderzoek een kritische reflectie en acht verschillende inhoudelijke modules met de modules Educational Needs en Communicatie als vertrekpunt. Onderstaande modules zijn specifiek gericht op Diversiteit:

Onderwijseenheden 

  • Leren en professioneel handelen 
  • (Hoog) begaafdheid 
  • Begeleiden van leerlingen met syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen 
  • Autisme 
  • Twee modules uit een andere specialisatie waar diversiteit centraal staat 

*De volgorde van deze modules kan binnen het rooster gewijzigd worden.


Beschrijving van de onderwijseenheden

Praktijkgericht Onderzoek
U verricht een praktijkgericht onderzoek naar een onderwijskundig of pedagogisch aspect van de wijze waarop in uw eigen praktijk wordt omgegaan met en ingespeeld op verschillen tussen leerlingen. Uw onderzoek levert zo een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van opvoeding en onderwijs binnen de eigen school, waarbij diversiteit het vertrekpunt is. 

Educational Needs
In deze module analyseert u vanuit een historisch perspectief actuele opvattingen, leer- en (orthopedagogische) onderwijsconcepten, theoretische benaderingen (bijvoorbeeld vanuit de ecologische pedagogiek, handelingsgericht werken, oplossingsgerichte benadering en opbrengstgericht werken). U verwerft inzicht in de ontwikkeling van de Orthopedagogiek, de wetenschap die zich richt op leerlingen in problematische onderwijs-, leer- en opvoedingssituaties. Deze inzichten vergelijkt u kritisch met de eigen opvattingen over pedagogisch denken en handelen en met de actuele discussies en ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs. U werkt dit schriftelijk uit in een onderbouwde visie op onderwijs, pedagogiek, didactiek, diversiteit, inclusie en burgerschap. 

Communicatie
In deze module brengt u uw competenties op het gebied van gespreksvoering in kaart en gaat u in gesprek met leerlingen, ouders, collega's en anderen om feedback te ontvangen op uw wijze van communiceren. U demonstreert dat u beschikt over een passende mix van communicatieve vaardigheden, waarbij u gericht bent op de ontwikkelingsmogelijkheden en de krachtbronnen van de betrokken personen en organisaties. U oefent met het voeren van begeleidingsgesprekken en zet hierbij gespreks- en begeleidingsvaardigheden in vanuit de handelingsgerichte en de oplossingsgerichte benadering. Met behulp van filmopnamen analyseert en waardeert u de wijze waarop u communiceert en formuleert u actiepunten om uw communicatie te versterken. In het ontwerp van een persoonlijk communicatieprofiel toont u uw competenties met betrekking tot uw professionele communicatie. 

Leren en professioneel handelen
Een Master EN denkt en handelt 'evidence based'! Dit houdt in, dat datgene waar veel evidentie (wetenschappelijk bewijs) voor is, zichtbaar wordt in het handelen binnen de eigen onderwijspraktijk. Vanuit dit perspectief werkt een Master EN doelgericht aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De volgende onderwerpen worden in deze mastermodule behandeld: veilig en stimulerend onderwijsklimaat, effectieve lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemmen van onderwijs in verschillen en aanleren van leerstrategieën en leren van data. Deze onderwerpen komen overeen het observatie instrument PEDAC/ICALT dat u gebruikt voor het analyseren van beeldmateriaal met het doel de ontwikkeling van uw instructievaardigheden zichtbaar te maken. U onderzoekt de wetenschappelijke basis voor differentiatie en verwerkt deze in een presentatie aan collega’s. U analyseert de toetsresultaten van leerlingen voor een bepaald domein of vakgebied, trekt hieruit onderbouwde conclusies en formuleert voor de organisatie aanbevelingen voor verbetering. 

(Hoog) begaafdheid
In deze module analyseert u wat nodig is om (hoog)begaafde leerlingen het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding te bieden, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. U verdiept u in de verschillende wetenschappelijke opvattingen over hoogbegaafdheid en hun ontwikkeling in de tijd. U maakt duidelijk wat de betekenis hiervan is voor uw denken en handelen in de eigen beroepspraktijk. U analyseert of en zo ja hoe uw school inspeelt op en omgaat met leerlingen die (hoog)begaafd zijn, vanuit welke visie zij dat doet en welke verbeteringen mogelijk zijn. U kunt onderbouwen waaraan ‘goed verrijkingsonderwijs’ moet voldoen. U onderzoekt en gebruikt een aantal signaleringsinstrumenten voor (hoog)begaafdheid en doet suggesties hoe deze in de dagelijkse beroepspraktijk te implementeren. Vertrekkend vanuit een individuele leerlingen of een groepje leerlingen analyseert u de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften, onderzoekt u mogelijke barrières die deze leerlingen tegenkomen en formuleert, en zo mogelijk implementeert, u vernieuwingen die helpen tegemoet te komen aan deze behoeften, c.q. helpen de barrières te slechten.  

Begeleiden van leerlingen met syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen
Binnen deze module analyseert en versterkt u uw professionele authenticiteit in denken en handelen met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen. 

U verdiept zich in de verscheidenheid van syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het onderwijs. Vanuit een emancipatorische benadering toont u op welke wijze leerlingen met een beperking een stem krijgen in hun leer-en ontwikkelingsproces. U onderzoekt binnen uw beroepspraktijk vanuit welke visie en op welke wijze de betreffende leerlingen ondersteund worden bij het realiseren van hun ontwikkelingsperspectief. De school heeft hierin een centrale rol en u reflecteert kritisch hierop. U onderzoekt vanuit een oplossingsgerichte benadering hoe professionals uit verschillende disciplines volgens de principes van interdisciplinair samenwerken komen tot een gezamenlijk adequaat ondersteunings- en begeleidingsarrangement voor leerlingen en hun ouders. Op basis van theorie en praktijk formuleert u aanbevelingen voor het door ontwikkelen van interdisciplinair werken binnen uw organisatie.  

Autisme
In deze module verdiept u zich in de verschillende verklaringsmodellen die gebruikt worden om leerlingen met een autismespectrumstoornis beter te begrijpen, te ondersteunen en te begeleiden: theory of mind, centrale coherentie, executieve functies en contextblindheid. U verbindt theorie en praktijk met elkaar en kan betekenis geven aan het gedrag van de individuele leerling. U onderbouwt en versterkt uw professioneel handelen door het lezen van een biografie van een persoon met ASS en het maken van filmopnamen van een leerling met ASS uit de eigen beroepspraktijk. U kiest en gebruikt een analyse-instrument waarmee u de mogelijkheden en beperkingen van een leerling met ASS in kaart brengt. U betrekt de leerling bij dit proces en stemt met de leerling en andere betrokkenen af hoe tegemoet gekomen wordt aan de specifieke ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van deze leerling. U gebruikt de checklist ‘Autisme vriendelijke school’, waarmee u de eigen school beoordeelt en u formuleert voorstellen voor verbetering. 

Kritische reflectie
De kritische reflectie levert een geïntegreerd beeld op van hetgeen tijdens de opleiding voor uw competentieontwikkeling van belang is geweest. De belangrijkste toetsstenen zijn de eindkwalificaties. U reflecteert kritisch op het 'waarom' van de keuzes die u maakte en het effect van die keuzes op uw onderwijspraktijk en op uw persoonlijke groei als professional. 

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van algemene en specifieke beoordelingscriteria die bij elke module vermeld staan. De beoordelingscriteria staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Digitaal portfolio 

U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelingsgericht portfolio. Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot Master Educational Needs beschrijft en verantwoordt.

Teacherschannel 

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Syndroom, ziektebeeld en functiestoornis; beperking en handicap; psychodiagnostiek en psycho-educatie; multi- en interdisciplinair samenwerken; de stem van de leerling; ontwikkelings- en handelingsgericht werken en begeleiden; het ecologisch perspectief; Passend Onderwijs, integratie en inclusie; authenticiteit en professionele ontwikkeling; autisme spectrum stoornissen; (hoog)begaafdheid; en effectief pedagogisch en didactisch handelen.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan