Schoolloopbaanbegeleiding: loopbaanleren (blended) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module onderzoekt u kritisch het loopbaanleren van leerlingen of studenten. U analyseert op welke wijze uw collega’s (mentoren, leerlingbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en trajectbegeleiders) loopbaanleren stimuleren, begeleiden en ondersteunen met het doel de leerling of student te helpen eigenaar te worden van het keuzeproces. U verdiept u in actueel, relevant en wetenschappelijk onderzoek over loopbaanleren en vertaalt dit, in nauwe samenwerking en afstemming met collega’s, naar verbetering en vernieuwing van de eigen onderwijspraktijk. Uw persoonlijke visie op loopbaanleren kunt u onderbouwen en verwoorden. U bent in staat om een schoolloopbaantraject te ontwikkelen voor leerlingen die barrières ervaren tijdens het vormgeven van hun leven en hun loopbaan en die ondersteuning nodig hebben bij het slechten van deze barrières. U laat zien dat u oplossings- en opbrengstgerichte reflectiegesprekken kunt voeren met deze leerlingen of studenten en u gebruikt daarbij de uitgangspunten van person driven planning en biografische en narratieve methodieken. De feedback van een collega gebruikt u om de eigen competenties te vergroten en te versterken. U construeert een relevant en gedifferentieerd repertoire van begeleidingsmethodieken, -vormen en -materialen voor de eigen onderwijspraktijk. 

Voor wie

De specialisatie is met name geschikt voor, onder anderen, leraren en docenten, coördinatoren en begeleiders die werkzaam zijn in dit soort onderwijs.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van product¬en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Adolescenten en jongvolwassenen; diversiteit; toekomstperspectief; ontwikkelingstaken; ondersteuning en begeleiding participeren; barrières; ongewenst gedrag; loopbaanleren en keuzebegeleiding; werkend leren en lerend werken; person driven planning en eigen regie; zorgteams; syndromen en stoornissen; en psychopathologie.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan