Specialisatie Voortgezet (speciaal) onderwijs / Middelbaar beroepsonderwijs (VO/MBO) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

De leerling- en studentenpopulatie in het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs hebben als belangrijkste kenmerken de grote diversiteit, de gerichtheid op de toekomst en het belang en de invloed van vriendschappen en relaties (de peer group). Meer dan in enig andere levensfase wordt van hen verwacht dat zij actief informatie opnemen, filteren en wegen; een veelheid aan competenties verwerven; zich aan kunnen passen aan de diverse contexten waarin zij zich bewegen en relevante keuzes kunnen maken, gericht op het functioneren als zelfredzame burger in de moderne samenleving. Voor een deel van deze adolescenten (leeftijd ongeveer 12-21 jaar) en jongvolwassenen geldt dat zij weliswaar zelfstandig kunnen beslissen, maar dat dit iets anders is dan het vellen van een beredeneerd oordeel of het maken van keuzes waarin op verantwoorde wijze alle mogelijke consequenties worden gewogen. Hun keuzes zijn vaak impulsief van aard (Jolles, 2007). De meeste adolescenten en jongvolwassenen groeien op zonder problemen. Anderen echter krijgen te maken met de gevolgen van een complexe thuissituatie, leermoeilijkheden, een moeizame relatie met leeftijdsgenoten, het gebruiken van verslavende middelen, gepest worden of risicovol gedrag. Het onderwijs heeft de opdracht deze adolescenten en jongvolwassenen te ondersteunen die competenties te verwerven die voorwaardelijk zijn om de ontwikkelingstaken van deze levensfase uit te kunnen voeren, zoals: een persoonlijke identiteit en moraal ontwikkelen, omgaan met leeftijdgenoten, een andere status verwerven in de familie, omgaan met autoriteiten en gezag, het verwerven van autonomie en het participeren in onderwijs, werk en samenleving (Slot & Spanjaard, 2009).

Voor wie

De specialisatie is met name geschikt voor, onder anderen, leraren en docenten, coördinatoren en begeleiders die werkzaam zijn in dit soort onderwijs.

De opbouw*

De opleiding is opgebouwd rond een Praktijkgericht Onderzoek een kritische reflectie en acht verschillende inhoudelijke met de modules Educational Needs en Communicatie als vertrekpunt.

Onderwijseenheden:

  • Schoolloopbaanbegeleiding: loopbaanleren 
  • Werkend leren…… Lerend werken 
  • Gedrag in het VO/MBO en HBO 
  • Ondersteuning binnen passend onderwijs 
  • Twee modules uit een andere specialisatie  

*De volgorde van deze modules kan binnen het rooster gewijzigd worden, totaal 60 credits)


Beschrijving van de modules

Praktijkgericht Onderzoek
U verricht een praktijkgericht onderzoek naar een onderwijskundig of pedagogisch aspect van de wijze waarop in uw eigen praktijk wordt omgegaan met en ingespeeld op de diversiteit van de leerlingen- of studentenpopulatie. Uw onderzoek levert zo een wezenlijke bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van opvoeding, onderwijs, begeleiding en ondersteuning binnen de eigen school. 

Educational Needs
In deze module analyseert u vanuit een historisch perspectief actuele opvattingen, leer- en (orthopedagogische) onderwijsconcepten, theoretische benaderingen (bijvoorbeeld vanuit de ecologische pedagogiek, handelingsgericht werken, oplossingsgerichte benadering en opbrengstgericht werken). U verwerft inzicht in de ontwikkeling van de Orthopedagogiek, de wetenschap die zich richt op leerlingen in problematische onderwijs-, leer- en opvoedingssituaties. Deze inzichten vergelijkt u kritisch met de eigen opvattingen over pedagogisch denken en handelen en met de actuele discussies en ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs. U werkt dit schriftelijk uit in een onderbouwde visie op onderwijs, pedagogiek, didactiek, diversiteit, inclusie en burgerschap. 

Communicatie
In deze module brengt u uw competenties op het gebied van gespreksvoering in kaart en gaat u in gesprek met leerlingen, ouders, collega's en anderen om feedback te ontvangen op uw wijze van communiceren. U demonstreert dat u beschikt over een passende mix van communicatieve vaardigheden, waarbij u gericht bent op de ontwikkelingsmogelijkheden en de krachtbronnen van de betrokken personen en organisaties. 

U oefent met het voeren van begeleidingsgesprekken en zet hierbij gespreks- en begeleidingsvaardigheden in vanuit de handelingsgerichte en de oplossingsgerichte benadering. Met behulp van filmopnamen analyseert en waardeert u de wijze waarop u communiceert en formuleert u actiepunten om uw communicatie te versterken.

In het ontwerp van een persoonlijk communicatieprofiel toont u uw competenties met betrekking tot uw professionele communicatie.

Schoolloopbaanbegeleiding: loopbaanleren
In deze module onderzoekt u kritisch het loopbaanleren van leerlingen of studenten. U analyseert op welke wijze uw collega’s (mentoren, leerlingbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en trajectbegeleiders) loopbaanleren stimuleren, begeleiden en ondersteunen met het doel de leerling of student te helpen eigenaar te worden van het keuzeproces. U verdiept u in actueel, relevant en wetenschappelijk onderzoek over loopbaanleren en vertaalt dit, in nauwe samenwerking en afstemming met collega’s, naar verbetering en vernieuwing van de eigen onderwijspraktijk. Uw persoonlijke visie op loopbaanleren kunt u onderbouwen en verwoorden. U bent in staat om een schoolloopbaantraject te ontwikkelen voor leerlingen die barrières ervaren tijdens het vormgeven van hun leven en hun loopbaan en die ondersteuning nodig hebben bij het slechten van deze barrières. U laat zien dat u oplossings- en opbrengstgerichte reflectiegesprekken kunt voeren met deze leerlingen of studenten en u gebruikt daarbij de uitgangspunten van person driven planning en biografische en narratieve methodieken. De feedback van een collega gebruikt u om de eigen competenties te vergroten en te versterken. U construeert een relevant en gedifferentieerd repertoire van begeleidingsmethodieken, -vormen en -materialen voor de eigen onderwijspraktijk. 

Werkend leren … Lerend werken
In deze module onderzoekt u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving in de 21ste eeuw en welke competenties burgers nodig hebben om volwaardig en duurzaam te participeren en, zo mogelijk, een betaalde baan te verwerven. U ontwikkelt een onderbouwde visie op het verbinden van het schoolse leren en het buitenschoolse leren, waaronder het leren op een stage- of werkplek. In uw onderbouwing maakt u ook gebruik van internationale ontwikkelingen, inzichten en literatuur. U ontwerpt een krachtige leeromgeving voor uw leerlingen of studenten waarin het leren op school en het leren op de stage- of werkplek elkaar beïnvloeden en versterken, zodat zij zo goed mogelijk voorbereid en ondersteund worden in hun transitie naar werk. U ondersteunt en stimuleert dat leerlingen of studenten leren zelf regie te voeren, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. U onderkent de implicaties die dit heeft voor, bijvoorbeeld, het onderwijsprogramma, de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen en hun netwerk, het samenwerken in de school, het professionaliseren van het team en de relaties met externe partners. Deze implicaties vertaalt u, samen met het team, in plannen voor verbetering en vernieuwing van het werkend leren en het lerend werken en u draagt actief bij aan de implementatie hiervan.  

Gedrag in het VO, MBO en HBO
In deze module onderzoekt u kritisch, enerzijds, de ontwikkelingstaken die leerlingen of studenten in deze levensfase op zich moeten nemen en, anderzijds, de uitdagingen en de barrières die zij hierbij tegen kunnen komen. U verdiept u hiervoor in recente, actuele, wetenschappelijke en internationale literatuur en u weet de opgedane inzichten te vertalen naar het werken met leerlingen of studenten in de eigen beroepscontext. 

U bent in staat om het ongewenste gedrag van leerlingen of studenten te analyseren en te verklaren vanuit een ecologisch, pedagogisch, psychopathologisch en wetenschappelijk onderbouwd perspectief. U laat zien dat u, indien relevant, vanuit de bestudering van een syndroom of stoornis verklaringen kunt vinden voor het ongewenste dat u waarneemt en u kunt die vertalen naar ondersteunings- en begeleidingsbehoeften. U ontwerpt een persoonlijke en onderbouwde visie op het begeleiden en ondersteunen van deze jonge mensen en u kunt deze begeleiding en ondersteuning praktisch vorm geven, waarbij u laat zien dat u rekening houdt met diversiteit in al haar schakeringen. U laat zien dat u, in nauwe samenwerking met collega’s, kunt komen tot vernieuwing of verbetering van de eigen beroepspraktijk, waardoor alle betrokkenen beter kunnen omgaan met en inspelen op ongewenst gedrag.

Ondersteuning binnen Passend Onderwijs
In deze module onderzoekt en reflecteert u kritisch op de positie, rol en de taken van de mentor, de zorgcoördinator en het zorgteam in het VO of de studieloopbaanbegeleider of mentor/studentenbegeleider en het team Handicap en Studie in het MBO of HBO. U verdiept u hiervoor in recente beleidsdocumenten van uw organisatie en in actuele, wetenschappelijke en (inter)nationale literatuur over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen of studenten in de betreffende leeftijdsfase die specifieke ondersteuningsvragen en -behoeften hebben. U vertaalt de opgedane inzichten naar verbetering of vernieuwing van de wijze waarop uw organisatie de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen of studenten beleidsmatig, organisatorisch en inhoudelijk heeft uitgewerkt. U werkt in een overzicht uit welke middelen, methodieken en protocollen uw organisatie hanteert om deze begeleiding en ondersteuning te realiseren. U laat zien op welke wijze u gebruik maakt van externe partners om deze begeleiding en ondersteuning te realiseren, zoals het samenwerkingsverband, zorg- of wijkteams, Jeugdhulp, MEE en de GGZ. U analyseert wie welke verantwoordelijkheid, rol en taken heeft en hoe de samenwerking tussen de verschillende professionals vorm krijgt. U maakt hierbij onderscheid tussen interdisciplinair en multidisciplinair samenwerken. 

Kritische reflectie 
De kritische reflectie levert een geïntegreerd beeld op van hetgeen tijdens de opleiding voor uw competentieontwikkeling van belang is geweest. De belangrijkste toetsstenen zijn de eindkwalificaties. U reflecteert kritisch op het 'waarom' van de keuzes die u maakte en het effect van die keuzes op uw onderwijspraktijk en op uw persoonlijke groei als professional. 

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van product¬en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Digitaal portfolio

U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelingsgericht portfolio. Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot Master Educational Needs beschrijft en verantwoordt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Adolescenten en jongvolwassenen; diversiteit; toekomstperspectief; ontwikkelingstaken; ondersteuning en begeleiding participeren; barrières; ongewenst gedrag; loopbaanleren en keuzebegeleiding; werkend leren en lerend werken; person driven planning en eigen regie; zorgteams; syndromen en stoornissen; en psychopathologie.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan