Leidinggeven: organisatie en beheer (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module verdiept u zich in de onderwerpen: Strategisch beleidsplan, Governance, goed bestuur en goed onderwijs, Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg en Integraal personeelsbeleid en Financieel beleid.

Deze vier onderwerpen, die nauw met elkaar verbonden zijn, worden nader belicht vanuit het actuele begrippenkader en de gangbare, theoretische constructen. Bij de aansturing gaat het erom dat: 

  • Geïntegreerd gestuurd wordt op output, en dat duidelijk is wat de gewenste onderwijsopbrengsten en de maatschappelijke effecten zijn; 
  • De middelen op het gebied van personeel, organisatie, informatie en financiën op een samenhangende manier ingezet worden om de doelen van de organisatie te realiseren; 
  • Medewerkers zodanig gemotiveerd worden, dat ze optimaal bijdragen aan de doelrealisatie van de organisatie; 
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo gedelegeerd worden dat er laag in de organisatie voldoende regelmogelijkheden zijn voor medewerkers om resultaatgericht te kunnen werken; 
  • Een gedeelde verantwoordelijkheid gerealiseerd wordt, als het gaat om het nakomen van afspraken rond de uitvoering van de strategische doelen van de organisatie. 

Voor wie

De mastermodule is met name geschikt voor leidinggevenden.

Eindkwalificaties MA EN

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige hbo-masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elke module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven beroepscompetenties van het schoolleidersschap en de eindkwalificaties MA EN. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Digitaal portfolio U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelingsgericht portfolio. Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot Master Educational Needs beschrijft en verantwoordt. Voor studenten die naast het diploma MA EN Specialist Leidinggeven ook in bezit wensen te komen van het Certificaat Basis- en/of Vakbekwaam Schoolleider PO wordt aansluitend een assessmentprocedure opgenomen in de systematiek van beoordeling.

Teacherschannel  


De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Sleutelwoorden 

Leidinggevende, planning, innoveren, lerende organisatie, onderwijsbehoeften in school, samenwerkingsverband, persoonlijk leiderschap, lerende organisatie.

Locatie

Deze specialisatie wordt alleen in lesplaats Utrecht aangeboden.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan