Leidinggeven aan samenwerkende teams (blended) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module verdiept u zich in de onderwerpen Systeemdenken, Groepsdynamische processen en Kennismanagement. Werken binnen een schoolorganisatie vraagt om samenwerking tussen mensen. Het is van belang om in die samenwerking patronen te herkennen. Deze bestaan vaak onafhankelijk van de inhoud van veranderingen. In de module wordt aandacht besteed aan: systeemdenken, groepsdynamische processen en teamcoaching, en kennismanagement. Kenmerkend voor het systeemdenken is dat we bij veranderingsprocessen proberen om de verschijnselen in samenhang met elkaar te zien. We koppelen het systeemdenken specifiek aan groepsdynamische processen binnen het team. Teamcoaching is bewustwording van collectieve patronen in gedrag en denken, teamcoaching draagt daar aan bij door de groep ‘in beweging’ te brengen. Teamcoaching is er op gericht om een ieder zicht te geven op hoe en wat er gebeurt in de communicatie, en daarbij:

  • Een ieder verantwoordelijk te houden voor zijn/haar inbreng in de hier-en-nu-situatie; 
  • De onderliggende denkpatronen te ontdekken en in beweging te zetten; 
  • Gezamenlijke nieuwe, gewenste ervaringen op te doen; 
  • Een groep in een volgende fase op een hoger ontwikkelingsniveau te krijgen; 
  • Te zorgen dat de groepsleden afstemming en openheid gaan waarderen als iets waar ze beter van worden. Kennismanagement is een derde onderwerp in de module ‘Leidinggeven aan samenwerkende teams’. Passend onderwijs stelt hoge eisen op het gebied van kennisdeling en samenwerking rond leerlingen met specifieke hulpvragen. Aan de orde komen vormen van samenwerking en kennisdeling die mensen in staat stellen om van hun werkplek een leerplek te maken. 

Voor wie

De mastermodule is met name geschikt voor begeleiders en leidinggevenden.

Eindkwalificaties MA EN

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Teacherschannel

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Beoordeling van uw prestatie 

Van toekomstige hbo-masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elke module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven beroepscompetenties van het schoolleidersschap en de eindkwalificaties MA EN. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Sleutelwoorden

Leidinggevende, planning, innoveren, lerende organisatie, onderwijsbehoeften in school, samenwerkingsverband, persoonlijk leiderschap, lerende organisatie.

Locatie 

Deze specialisatie wordt alleen in lesplaats Utrecht aangeboden.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan