Omgaan met eisen van de omgeving (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: Druk van buiten en invloed op anderen uitgedrukt in een krachtenveldanalyse, een belanghebbenden-inventarisatiekaart, (inter)-nationale ontwikkelingen en trends, met name op maatschappelijk en onderwijs-wetgevend gebied. Doel van deze module is het inzicht krijgen in twee componenten die van invloed zijn op de rolneming van de leidinggevende, namelijk “druk” en “invloed”. Om inzicht te krijgen in de diverse belangen wordt gebruik gemaakt van een krachtenveld-analyse en een belanghebbenden- inventarisatiekaart. Binnen het onderwijs spelen wederzijdse beïnvloeding tussen scholen aan de ene kant en de overheid, gemeenten, samenwerkingsverbanden, inspectie, ouders en diverse organisaties aan de andere kant een grote rol. Die beïnvloeding kan sterk zijn of juist wat meer op de achtergrond. Feit is dat er een voortdurende wisselwerking plaatsvindt die haar weerslag heeft op de dagelijkse praktijk in en van de school c.q. de onderwijsgevenden en de leerlingen. De invloeden van veranderingen in de (inter-)nationale samenleving, politiek en economie zijn een punt van beschouwing.

Voor wie

De mastermodule is met name geschikt voor begeleiders en leidinggevenden.

Eindkwalificaties MA EN

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige hbo-masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elke module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven beroepscompetenties van het schoolleidersschap en de eindkwalificaties MA EN. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Sleutelwoorden

Leidinggevende, planning, innoveren, lerende organisatie, onderwijsbehoeften in school, samenwerkingsverband, persoonlijk leiderschap, lerende organisatie.

Locatie 

Deze specialisatie wordt alleen in lesplaats Utrecht aangeboden.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan