Specialisatie Leidinggeven 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

De school is geen eiland, maar een organisatie die midden in de maatschappij staat. Dat betekent dat vragen, uitdagingen en eisen vanuit de maatschappij in de school terecht komen. Ons maatschappelijk bestel is in transitie en ontwikkelingen komen snel op de school af. Voorbeelden hiervan zijn de transitie en transformatie van de jeugdzorg en passend onderwijs. De schoolleider opereert in verschillende handelings- en omgevingscontexten. Het betreft hier de eigen school, de bestuurlijke context en de context van de verschillende netwerken. Hij heeft de complexe opdracht adequaat antwoord te geven op vragen en eisen die van binnen (leerlingen, ouders en leerkrachten) en buiten (overheid, inspectie, bestuur, ketenpartners etc.) aan de school gesteld worden . De schoolleider reageert niet alleen op vragen uit de omgeving maar initieert en agendeert zelf ook vraagstukken in verschillende gremia waarbij het belang van het kind voorop staat. Om antwoord te geven op deze complexe opdracht zal de schoolleider voortdurend stil staan bij de vraag wie hij zelf is, welke morele opvattingen hij heeft, wie zijn inspiratiebronnen zijn en welke representaties hij van zichzelf heeft (‘professioneel zelfverstaan’). Dit persoonlijk interpretatiekader werkt als een soort bril waardoor de schoolleider veelal de complexe beroepssituaties waarneemt, er betekenis aan geeft en erin handelt in verbinding met de ander (collega’s, team, externen). De hedendaagse schoolleider laat daarbij zijn zienswijze ook sturen door analyse van beschikbare data. Het betreft hier zowel interne data (gegevens over leervorderingen van leerlingen) als externe data (gegevens over wat wel en niet effectief is bij onderwijsvernieuwingen). Met andere woorden: de schoolleider zal, vanuit een inspirerende, bezielde, gefundeerde, in het team gedeelde onderwijsvisie en op basis van analyse van beschikbare data, onderwijs- pedagogisch inhoudelijke en strategische keuzes moeten maken.

Voor wie

De specialisatie Leidinggeven is bestemd voor iedereen die een leidinggevende positie in de school vervult of ambieert. Vanaf 2017 is registratie voor leidinggevenden in het onderwijs bij het Schoolleidersregister (SLR) verplicht.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek is op 31 maart 2016 extern getoetst ten behoeve van de accreditatie van het Schoolleiderstraject, het specialistische gedeelte “Leidinggeven” van de Master EN. Inmiddels zijn wij toegelaten tot het Schoolleidersregister PO. Studenten die het geaccrediteerde Schoolleiderstraject PO hebben afgerond en tevens aan alle onderstaande voorwaarden hebben voldaan, kunnen zich met het verkregen certificaat melden bij het Schoolleidersregister PO voor inschrijving en registratie. Hierbij geldt dat het Schoolleidersregister PO besluit, op basis van hun voorwaarden, of degene die zich aanmeldt daarin wordt opgenomen*. De voorwaarden staan vermeld aan het einde van dit document. 

* Bron: https://www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/uitleg

Schoolleiderstraject 

Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt een geaccrediteerd schoolleiderstraject aan voor de aanvraag en inschrijving van de basisregistratie RADO of RDO bij het Schoolleidersregister PO: Schoolleider PO Basis- en Vakbekwaam. Deze leiden resp. tot het certificaat Schoolleiderstraject Basisbekwaam en het certificaat Schoolleiderstraject Vakbekwaam waarmee u zich kunt aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Kijk voor voorwaarden voor inschrijving op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl

Als u in aanmerking wilt komen voor deze certificaten gelden aanvullend de voorwaarden zoals vermeld aan het einde van dit document. 

De opbouw


De opleiding is opgebouwd rond een Praktijkgericht Onderzoek (15 EC), een Kritische reflectie (5 EC) en acht verschillende inhoudelijke modules (5 EC) met de modules Educational Needs en Communicatie als vertrekpunt. We maken onderscheid tussen de basismodulen en de specialistische modulen.

Basismodulen

Onderwijseenheden van het basisprogramma (vanuit leidinggevend perspectief)
Studiepunten (European credits)
Praktijkgericht Onderzoek 15
Kritische Reflectie5

Educational Needs

5
Communicatie 5

Specialistische modulen

Onderwijseenheden specifiek gericht op leidinggeven
Studiepunten (European credits)
Persoonlijk leiderschap  5
Leren en innoveren 
5
Omgaan met eisen van de omgeving
5
Leidinggeven aan samenwerkende teams 
5
Organisatie en beheer 
5
De lerende organisatie
5

Beschrijving van de onderwijseenheden

Praktijkgericht Onderzoek
U verricht een praktijkgericht onderzoek naar een onderwijskundig of pedagogisch aspect van de wijze waarop in uw eigen praktijk wordt omgegaan met verschillen in gedrag en/of leren. Uw onderzoek levert zo een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van opvoeding en onderwijs binnen uw eigen school. Het praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het leidinggevende perspectief.

Educational needs
Deze module vormt de start van de opleiding. Deze module is bedoeld om u een theoretisch en praktisch kader te bieden voor het traject dat voor u ligt. De aandacht voor hulp aan leerlingen waarbij leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat is voortdurend aan verandering onderhevig. Zo kunt u als professional in het reguliere onderwijs niet meer om passend onderwijs heen en hebt u, meer dan tot nu toe, te maken met leerlingen die extra aandacht vragen. Tegelijkertijd zien uw collega's in het speciaal onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en mbo zich gesteld voor nieuwe uitdagingen bij hun werk met leerlingen met vaak zeer complexe ondersteuningsvragen.

Voor alle professionals geldt dat zij, ieder vanuit de eigen discipline, op talloze momenten keuzen moeten maken ten behoeve van het welzijn van deze leerlingen. Het is van belang dat dit gebeurt vanuit een grondige doordenking van de plaats en de positie van deze leerlingen, nu en in de toekomst. Orthopedagogiek is bij uitstek de wetenschap die professionals hierbij kan helpen. Het is de wetenschap die zich richt op leerlingen in problematische onderwijs-, leer- en opvoedingssituaties. 

U bestudeert wat de betekenis is van de orthopedagogiek en welke verschillende stromingen en opvattingen daarover van de afgelopen eeuw een rol speelden. Orthopedagogiek is een handelingswetenschap, die opvoeders en leraren perspectief biedt om hun handelingsverlegenheid op te heffen en weer perspectief te bieden aan de betrokkenen. U bestudeert de meest recente publicaties op het gebied van handelingsgericht werken en passend onderwijs en u gaat na hoe handelingsgericht u werkt in uw onderwijssetting. U bestudeert theorie en praktijktoepassingen over de oplossingsgerichte benadering (Cauffman & van Dijk, 2009) in het onderwijs en gaat in gesprek met leerlingen en collega’s. In deze module wordt u uitgedaagd uw impliciete ideeën over orthopedagogisch denken en handelen te expliciteren, vanuit een leidinggevend perspectief.

Communicatie
In uw beroep komt u in contact met vele en diverse gesprekspartners: leerlingen, collega’s en ouders. U verhoudt zich tot deze gesprekspartners in verschillende systemen of groepen: de leerling, de klassengroep, het team en de dynamische driehoek tussen leerling, ouder en leraar. Het kennen en kunnen hanteren van gespreksstructuren en -technieken en het kiezen van de juiste interactiestijl zijn daarbij van belang. In deze module wordt daarom aandacht besteed aan uw persoonlijke communicatiestijl en op welke wijze u die effectief kunt inzetten in contact met de ander vanuit uw rol als (toekomstig) leidinggevende.

Persoonlijk leiderschap
De complexe, dynamische en snel veranderende omgeving vraagt om onderwijsprofessionals die zich kunnen aanpassen en tegelijkertijd hun eigen antwoorden kunnen vinden voor verschillende situaties en dilemma’s. Mensen die zelf richting geven aan de invulling van hun leven en hun werk. Investeren in persoonlijk leiderschap is daarin een ‘must’. Maar waar gaat het dan om?

In deze module verdiept u zich in de onderwerpen:

 1. De persoon achter de schoolleider (wie ben ik?); 
 2. Mijn visie en ambitie (wat wil ik?); 
 3. Mijn leiderschapsvaardigheden (wat wil ik en hoe realiseer ik dat?). 

De kern van persoonlijk leiderschap is verantwoordelijkheid nemen, bewustwording en proactief zijn. Dit betekent dat onderwijsprofessionals in staat zijn om de eigen doelen te realiseren samen met de omgeving, inzetten op daad- en denkkracht en het optimale halen uit de eigen talenten en passies.

We omschrijven persoonlijk leiderschap als de toestand waarin de onderwijsprofessional directe invloed heeft op het werk, zijn werk als zinvol ervaart; een onvoorwaardelijk geloof heeft in eigen kunnen; en zichzelf volledig verantwoordelijk houdt voor het resultaat van het zijn werk. Het gaat om zingeving, inspiratie en zelfactualisatie.

Leren van innoveren 

In deze module verdiept u zich in de onderwerpen: Schoolcultuur en schoolstructuur, veranderingsprocessen, het omgaan met weerstanden en kiezen en toepassen van interventies. In de onderwijs-werkomgeving zijn zowel bestuur als leidinggevende en leerkracht betrokken in een continu proces van innoveren. Innovaties, groot en klein, volgen elkaar snel op, de tijds- en werkdruk lijkt alleen maar toe te nemen, vaak spelen er verschillende innovatietrajecten tegelijkertijd. Taken van schoolleiders en leerkrachten veranderen bovendien sneller door nieuwe inzichten (gepersonaliseerd onderwijs), beleidswijzigingen (passend onderwijs) en technologische ontwikkelingen (gebruik tablets en smartphones). De onderwerpen in deze module zijn divers. Zo wordt er wordt aandacht besteed aan de schoolstructuur, maar ook aan de schoolcultuur met haar ‘eigen aardigheden’. Een belangrijk onderdeel is het leren omgaan met weerstanden tijdens veranderingsprocessen. U verwerft kennis van veranderingsprocessen en het toepassen en uitvoeren ervan. Veranderingsprocessen kenmerken zich enerzijds doordat een lineair proces wordt doorlopen en anderzijds doordat het een cyclisch proces is (zoals bijvoorbeeld in de PDCA-cirkel). Onderwijsinnovaties kunnen vastlopen wanneer het de leidinggevenden ontbreekt aan kennis van veranderingsprocessen en transformaties, gewenste interventies en het inschatten van de weerstand of mate van betrokkenheid van de teamleden. Aansluitend bij de aanbevolen veranderliteratuur wordt u uitgedaagd om de relevante verandertheorie op te nemen in de voorgenomen veranderingen en geschikt te maken voor implementatie in de eigen schoolpraktijk.

Omgaan met de eisen van de omgeving
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: Druk van buiten en invloed op anderen uitgedrukt in een krachtenveldanalyse, een belanghebbenden-inventarisatiekaart, (inter)-nationale ontwikkelingen en trends, met name op maatschappelijk en onderwijs-wetgevend gebied. Doel van deze module is het inzicht krijgen in twee componenten die van invloed zijn op de rolneming van de leidinggevende, namelijk “druk” en “invloed”. Om inzicht te krijgen in de diverse belangen wordt gebruik gemaakt van een krachtenveld-analyse en een belanghebbenden- inventarisatiekaart. Binnen het onderwijs spelen wederzijdse beïnvloeding tussen scholen aan de ene kant en de overheid, gemeenten, samenwerkingsverbanden, inspectie, ouders en diverse organisaties aan de andere kant een grote rol. Die beïnvloeding kan sterk zijn of juist wat meer op de achtergrond. Feit is dat er een voortdurende wisselwerking plaatsvindt die haar weerslag heeft op de dagelijkse praktijk in en van de school c.q. de onderwijsgevenden en de leerlingen. De invloeden van veranderingen in de (inter-)nationale samenleving, politiek en economie zijn een punt van beschouwing.

Leidinggeven aan samenwerkende teams
In deze module verdiept u zich in de onderwerpen Systeemdenken, Groepsdynamische processen en Kennismanagement. Werken binnen een schoolorganisatie vraagt om samenwerking tussen mensen. Het is van belang om in die samenwerking patronen te herkennen. Deze bestaan vaak onafhankelijk van de inhoud van veranderingen. In de module wordt aandacht besteed aan: systeemdenken, groepsdynamische processen en teamcoaching, en kennismanagement. Kenmerkend voor het systeemdenken is dat we bij veranderingsprocessen proberen om de verschijnselen in samenhang met elkaar te zien. We koppelen het systeemdenken specifiek aan groepsdynamische processen binnen het team. Teamcoaching is bewustwording van collectieve patronen in gedrag en denken, teamcoaching draagt daar aan bij door de groep ‘in beweging’ te brengen. Teamcoaching is er op gericht om een ieder zicht te geven op hoe en wat er gebeurt in de communicatie, en daarbij:

 • een ieder verantwoordelijk te houden voor zijn/haar inbreng in de hier-en-nu-situatie; 
 • de onderliggende denkpatronen te ontdekken en in beweging te zetten; 
 • gezamenlijke nieuwe, gewenste ervaringen op te doen; 
 • een groep in een volgende fase op een hoger ontwikkelingsniveau te krijgen; 
 • te zorgen dat de groepsleden afstemming en openheid gaan waarderen als iets waar ze beter van worden. Kennismanagement is een derde onderwerp in de module ‘Leidinggeven aan samenwerkende teams’. Passend onderwijs stelt hoge eisen op het gebied van kennisdeling en samenwerking rond leerlingen met specifieke hulpvragen. Aan de orde komen vormen van samenwerking en kennisdeling die mensen in staat stellen om van hun werkplek een leerplek te maken. 

Organisatie en beheer 
In deze module verdiept u zich in de onderwerpen: Strategisch beleidsplan, Governance, goed bestuur en goed onderwijs, Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg en Integraal personeelsbeleid en Financieel beleid.

Deze vier onderwerpen, die nauw met elkaar verbonden zijn, worden nader belicht vanuit het actuele begrippenkader en de gangbare, theoretische constructen.

Bij de aansturing gaat het erom dat:

 • geïntegreerd gestuurd wordt op output, en dat duidelijk is wat de gewenste onderwijsopbrengsten en de maatschappelijke effecten zijn; 
 • de middelen op het gebied van personeel, organisatie, informatie en financiën op een samenhangende manier ingezet worden om de doelen van de organisatie te realiseren; 
 • medewerkers zodanig gemotiveerd worden, dat ze optimaal bijdragen aan de doelrealisatie van de organisatie; 
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo gedelegeerd worden dat er laag in de organisatie voldoende regelmogelijkheden zijn voor medewerkers om resultaatgericht te kunnen werken; 
 • een gedeelde verantwoordelijkheid gerealiseerd wordt, als het gaat om het nakomen van afspraken rond de uitvoering van de strategische doelen van de organisatie. 

De lerende organisatie
In deze module wordt nader ingegaan op de theorie over professionele ruimte, professionele leergemeenschappen en leernetwerken. Binnen een lerende organisatie vormen de leraren een gemeenschap in het leren. Georganiseerd communiceren over zowel individueel als collectief leren faciliteert het vormen van deze professionele leergemeenschappen. Samen leren vormt daarmee een onderdeel van de cultuur van de organisatie. Bij professionele leergemeenschappen speelt de schoolleider in op het eigen verbeteringsstreven van lerende groepen in de schoolorganisatie. De verantwoordelijkheid voor professionele verbetering komt bij de professional in de klas, in zijn eigen professionele ruimte. De schoolleider creëert het klimaat waarin deze ruimte zo optimaal mogelijk geboden wordt. Op deze wijze kunnen de professionals tot duurzaam leren komen en heeft de schoolleider een cruciale positie in het leren van zijn medewerkers. De module wordt afgesloten met het maken van een professionaliseringsplan voor de eigen organisatie. 

Kritische reflectie
De kritische reflectie levert een overall beeld op van hetgeen tijdens de opleiding voor uw competentieontwikkeling van belang is geweest. De belangrijkste toetsstenen zijn de drie domeinen van de eindkwalificaties van de MA EN. U reflecteert kritisch op het 'waarom' van de keuzes die u maakte en het effect van die keuzes op uw onderwijspraktijk en op uw persoonlijke groei als professional.

Beroepsstandaard voor leidinggevenden en de Eindkwalificaties MA EN
In de opvattingen van het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft ons onderwijs een sterk kwalificerende functie voor de doelstellingen die zowel het opleidingsinstituut, de beroepsgroep als het werkveld vaststelt. Voor de leidinggevende MA EN wordt nadrukkelijk de nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs als toetsingskader gehanteerd*. Dit betekent dat in deze specialisatie naast de Eindkwalificaties van de MA EN, tevens gebruik wordt gemaakt van de vijf generieke beroepscompetenties voor Schoolleiders Primair Onderwijs. De vijf generieke beroepscompetenties kennen een inhoudelijke samenhang met de drie domeinen van de Eindkwalificaties MA EN. Hierdoor werkt de student binnen het geheel van deze specialisatie aan zowel aan de vijf generieke beroepscompetenties van een schoolleider als aan de eindkwalificaties van de leidinggevende MA EN.

* Bron: https://www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/basiscompetenties

De vijf generieke beroepscompetenties van het Schoolleidersschap

 1. Visiegestuurd werken 
 2. In relatie staan tot de omgeving 
 3. Vormgeven aan de organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid 
 4. Strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus 
 5. Hogere-orde-denken 

Eindkwalificaties MA EN

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige hbo-masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elke module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven beroepscompetenties van het schoolleidersschap en de eindkwalificaties MA EN. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Digitaal portfolio U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelingsgericht portfolio. Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot Master Educational Needs beschrijft en verantwoordt. Voor studenten die naast het diploma MA EN Specialist Leidinggeven ook in bezit wensen te komen van het Certificaat Basis- en/of Vakbekwaam Schoolleider PO wordt aansluitend een assessmentprocedure opgenomen in de systematiek van beoordeling.

Bronnen

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen..

Sleutelwoorden

Leidinggevende, planning, innoveren, lerende organisatie, onderwijsbehoeften in school, samenwerkingsverband, persoonlijk leiderschap, lerende organisatie.

Locatie

Deze specialisatie wordt alleen in lesplaats Utrecht aangeboden.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

Voorwaarden vanaf 1 september 2017 voor deelname aan de Master Educational Needs - Specialisatie Leidinggeven


 1. De modulen van de specialisatie Leidinggeven van de Master Educational Needs worden in vaste volgorde gevolgd: persoonlijk leiderschap > leren van innoveren > omgaan met de eisen van de omgeving > leidinggeven aan samenwerkende teams > organisatie en beheer > lerende organisatie.
 2. De vaste volgorde van deze zes modulen duurt langer dan één jaar, met andere woorden de opleiding kan niet worden verkort tot één jaar.
 3. De modulen van de specialisatie Leidinggeven worden alleen aangeboden in Utrecht. Tenzij hier met opdrachtgevers andere afspraken over worden gemaakt (bijvoorbeeld in het kader van een incompany-traject).
 4. De specialisatie Leidinggeven is gericht op ambitieuze leraren met potentie die een leidinggevende rol ambiëren. Zij hoeven voor deze specialisatie geen lijnverantwoordelijkheid te dragen, maar moeten wel leidinggevende taken kunnen uitvoeren. U moet bijvoorbeeld een vergadering kunnen voorzitten, toegang hebben tot schoolgegevens om een analyse te kunnen maken. U zorgt, in samenspraak met de directeur van uw schoolorganisatie, voor een werkplekbegeleider. Dit is een geregistreerd vakbekwame schoolleider in of buiten de school (bestuur of collega leidinggevende van een andere school).
 5. Voor instroom in de vierde module moet u de eerste drie modulen van de specialisatie Leidinggeven hebben gevolgd en bij voorkeur succesvol hebben afgerond.
 6. De directeur van uw school stemt in met het volgen van de Master Educational Needs specialisatie Leidinggeven en stelt u in staat de opdrachten uit te voeren in de praktijk. Uw schoolorganisatie ondertekent een “leerwerkplekovereenkomst”.
 7. U komt in aanmerking voor het diploma Master Educational Needs – Specialisatie Leidinggeven, mits u de zes specialistische modulen van de specialisatie Leidinggeven en de onderdelen Educational Needs, Communicatie en Kritische Reflectie en uw Praktijkgericht Onderzoek gericht op schoolleiderstaken, met succes heeft afgerond.
 8. Met het diploma Master Educational Needs – specialisatie Leidinggeven kan geen inschrijving en registratie bij het Schoolleidersregister PO geregeld worden.
 9. U komt niet in aanmerking voor de certificaten Schoolleiderstraject Basisbekwaam en/of Schoolleiderstraject Vakbekwaam. Als u in aanmerking wilt komen voor deze certificaten gelden aanvullend de voorwaarden van het Schoolleiderstraject (zie hieronder).
 10. De modulen van de specialisatie Leidinggeven kunnen niet gebruikt worden voor herregistratie bij het Schoolleidersregister PO. Als u voor herregistratie in aanmerking wilt komen zie dan onder Schoolleiderstraject hieronder.
 11. Het is niet mogelijk om modulen los te volgen.
 12. De modulen van de specialisatie Leidinggeven van de Master Educational Needs kunnen niet gevolgd worden door studenten uit andere specialisaties van de Master Educational Needs..

Schoolleiderstraject

Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt een geaccrediteerd schoolleiderstraject aan voor de aanvraag en inschrijving van de basisregistratie RADO of RDO bij het Schoolleidersregister PO: Schoolleider PO Basis- en Vakbekwaam. Deze leiden resp. tot het certificaat Schoolleiderstraject Basisbekwaam en het certificaat Schoolleiderstraject Vakbekwaam waarmee u zich kunt aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Kijk voor voorwaarden voor inschrijving op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl

Als u in aanmerking wilt komen voor deze certificaten gelden aanvullend onderstaande voorwaarden:

13. Voor aanvang van de eerste module moet u bij de opleiding aangeven of u in aanmerking wilt komen voor een certificaat via een mail aan het opleidingssecretariaat svo.opleidingssecretariaat@hu.nl.

14. Modulen Basisbekwaam: persoonlijk leiderschap > leren van innoveren > omgaan met de eisen van de omgeving Modulen Vakbekwaam: leidinggeven aan samenwerkende teams > organisatie en beheer > lerende organisatie 

15. De modulen Basisbekwaam Schoolleiderschap zijn gericht op ambitieuze leraren met potentie die een leidinggevende rol ambiëren. Zij hoeven bij aanvang van dit traject geen lijnverantwoordelijkheid te dragen, maar moeten wel leidinggevende taken kunnen uitvoeren. U moet bijvoorbeeld een vergadering kunnen voorzitten, toegang hebben tot schoolgegevens om een analyse te kunnen maken. U zorgt, in samenspraak met de directeur van uw schoolorganisatie, voor een werkplekbegeleider. Dit is een geregistreerd vakbekwame schoolleider in of buiten de school (bestuur of collega leidinggevende van een andere school). U kunt bij succesvol afronden van het traject Basisbekwaam Schoolleiderschap een certificaat ontvangen waarmee u zich kunt aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Kijk voor voorwaarden voor inschrijving op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl.

16. Voor instroom Vakbekwaam Schoolleiderschap van het Schoolleiderstraject, de laatste drie modulen van de specialisatie Leidinggeven zijn de volgende ingangseisen: U hebt de modulen Basisbekwaam Schoolleiderschap succesvol afgerond. U heeft een leidinggevende functie met leidinggevende verantwoordelijkheid (teamleider, locatieleider, adjunct-directeur, directeur of waarnemend directeur). U zorgt, in samenspraak met de directeur van uw schoolorganisatie, voor een werkplekbegeleider. Dit is een geregistreerd vakbekwame schoolleider in of buiten de school (bestuur of collega leidinggevende van een andere school). U kunt bij succesvol afronden van het traject Vakbekwaam Schoolleiderschap een certificaat ontvangen waarmee u zich kunt aanmelden voor registratie bij het Schoolleidersregister. Kijk voor voorwaarden voor inschrijving op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl.

17. Als u geen leidinggevende functie heeft tijdens het traject Vakbekwaam Schoolleiderschap, zoals dat hier beschreven is, ontvangt u niet het bijbehorende certificaat. Als u wel de assessmentprocedure heeft gevolgd (zie hieronder) en u heeft binnen twee jaar na afronding een leidinggevende functie, kunt u het certificaat alsnog van ons ontvangen. U kunt dit dan aanvragen via een mail aan het opleidingssecretariaat svo.opleidingssecretariaat@hu.nl.

18. U begint het Schoolleiderstraject met een startassessment waarin u een persoonlijke inschaling maakt van uw beginsituatie met behulp van het Instrument Beroepsprofiel op de competentiematrix van het Schoolleidersregister aangevuld met 360 graden feedback van minimaal twee collega’s. De uitkomsten uit het startassessment en de wederzijdse verwachtingen worden in een intakegesprek met een docent/SLB-er besproken. Daarmee maakt u een start met uw ontwikkelportfolio. Tijdens het Schoolleiderstraject laat u zien welke vorderingen u maakt om de vereiste competenties te verwerven en deze worden in twee eindassessments basisbekwaam, respectievelijk vakbekwaam beoordeeld. Voor deze assessments worden vanaf 2017/2018 extra kosten in rekening gebracht: € 495 voor elk assessment (prijspeil 2017/2018). 

19. De zes modulen van de specialisatie Leidinggeven van de Master Educational Needs kunnen niet gebruikt worden voor herregistratie bij het Schoolleidersregister PO. Voor herregistratie zijn modulen ontwikkeld op zes van de zeven professionaliseringsthema’s. Kijk bij voorwaarden voor aanmelding voor herregistratie op de website van het Schoolleidersregister:https://www.schoolleidersregisterpo.nl

Als u de overige modules (15 EC) van de specialisatie afrondt en ook uw Praktijkgericht Onderzoek (15 EC) louter richt op schoolleiderstaken komt u in aanmerking voor het diploma Master SEN, Specialisatie Leidinggeven. 

De modulen van het Schoolleiderstraject en daarmee van de specialisatie zijn alleen toegankelijk voor de studenten van de Master Educational Needs-Specialisatie Leidinggeven. 

0,00

Euro
Meld aan