Begeleiden en veranderen (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen


In de onderwijs-werkomgeving zijn zowel bestuur, als de begeleider of de leraar betrokken in een continu proces van innoveren. Innovaties, groot en klein, volgen elkaar snel op, de tijds- en werkdruk lijkt alleen maar toe te nemen, vaak spelen er verschillende innovatietrajecten tegelijkertijd. Taken van schoolleiders, leraren veranderen bovendien sneller door nieuwe inzichten (gepersonaliseerd onderwijs), beleidswijzigingen (passend onderwijs) en technologische ontwikkelingen (gebruik tablets en smartphones). De onderwerpen in deze module zijn divers, er wordt aandacht besteed aan de schoolstructuur, maar ook aan de schoolcultuur met haar ‘eigen aardigheden’. Een belangrijk onderdeel is het leren omgaan met weerstanden tijdens veranderingsprocessen. De student verwerft kennis van veranderingsprocessen en het toepassen en uitvoeren ervan. Veranderingsprocessen kenmerken zich enerzijds doordat een lineair proces wordt doorlopen en anderzijds doordat het een cyclisch proces is (zoals bijvoorbeeld in de PDCA-cirkel). Onderwijsinnovaties kunnen vastlopen wanneer het de begeleider ontbreekt aan kennis van veranderingsprocessen en transformaties, gewenste interventies en het inschatten van de weerstand of mate van betrokkenheid van de teamleden. Aansluitend bij de aanbevolen veranderliteratuur wordt de student uitgedaagd om de relevante verandertheorie op te nemen in de voorgenomen veranderingen en geschikt te maken voor implementatie in de eigen schoolpraktijk.

Voor wie

De mastermodule is met name geschikt voor begeleiders

Eindkwalificaties 

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van product¬en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Interne begeleiding, Ambulante begeleiding, communicatie, REC, Passend Onderwijs, gesprekstechnieken, ouders, kernkwaliteiten, begeleiden, inclusief onderwijs, handelingsgericht werken, co-teaching.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan