Gespecialiseerd Leraar Voltijd 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

De Master Educational Needs voltijd (Master EN voltijd) is een masteropleiding op het gebied van speciaal onderwijzen en is in nauwe samenwerking met het beroepenveld tot stand gekomen. In deze opleiding kunt u uw eigen praktijkervaring en actuele vragen inbrengen om nader te onderzoeken. Praktijk en theorie worden in een voortdurende wisselwerking aan elkaar getoetst. De Master EN voltijd kent als motto: Omgaan met diversiteit. Dit motto vormt de rode draad door de hele opleiding. Alle inhouden geven u handvatten om in toenemende mate met diversiteit om te kunnen gaan.

Voor wie?

De Master EN voltijd is vooral geschikt voor (net afgestudeerde) leraren die te maken hebben met leerlingen die door hun specifieke onderwijsbehoeften opvallen en aangewezen zijn op speciale ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een combinatie van leer- en opvoedingsmoeilijkheden of aan moeilijk lerende kinderen. De speciale hulp kan gegeven worden op een basisschool, op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs. 

Toelatingseisen

Er gelden twee voorwaarden met betrekking tot de toelating tot de voltijd opleiding:

• U beschikt over een hbo-getuigschrift of een bachelordiploma.

• U bent twee dagen in de week beschikbaar om deze voltijd opleiding te volgen op de lesplaats waar de bijeenkomsten worden verzorgd. Daarnaast hebt u een baan van twee dagen in het onderwijs (bij voorkeur in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) of u volgt twee dagen in de week een praktijkoriëntatie, bestaande uit een werkervaringsplek of een (tijdelijke) betrekking.

De Opbouw

De inhouden van de opleiding zijn geordend in domeinen: Educational Needs, Gedrag, Leren, Communicatie, Praktijkgericht Onderzoek en Kritische reflectie en zijn georiënteerd op drie verschillende niveaus in het onderwijsveld: microniveau (het individuele kind), mesoniveau (de groep) en macroniveau (school- en bovenschoolniveau). Het ecologisch denken, evenals het handelingsgericht en oplossingsgericht werken, nemen een belangrijke plek in.

 

Onderwijsdomeinen

Studiepunten (European credits)

Praktijkgericht onderzoek

15

Educational Needs

5

Gedrag

15

Communicatie

5

Leren

15

Kritische reflectie

5

Totaal

60

 

Omschrijving van de domeinen

Praktijkgericht onderzoek
U verricht een praktijkgericht onderzoek naar een onderwijskundig of pedagogisch aspect van de wijze waarop in uw eigen praktijk wordt omgegaan met verschillen. Uw onderzoek levert zo een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van opvoeding en onderwijs binnen uw eigen school.

Educational Needs
Om een basis te leggen voor het bereiken van de eindkwalificaties Master EN is het van belang dat u kunt uitleggen waar u voor staat, wat u denkt, hoe u handelt, waartoe dat leidt en waarom u doet wat u doet. In deze module wordt u uitgedaagd uw onderbouwde visie op onderwijs, pedagogiek, didactiek, diversiteit, inclusie en burgerschap te expliciteren in een eigen professioneel profiel. U kunt als professional in het onderwijs niet meer om Passend Onderwijs heen. U staat als leraar voor nieuwe uitdagingen bij het begeleiden van leerlingen met vaak zeer complexe ondersteuningsvragen. 

Voor alle professionals geldt dat zij, ieder vanuit de eigen discipline, op talloze momenten keuzen moeten maken ten behoeve van het welzijn van deze leerlingen. Het is van belang dat dit gebeurt vanuit een grondige doordenking van de plaats en de positie van deze leerlingen, nu en in de toekomst. Orthopedagogiek is bij uitstek de wetenschap die professionals hierbij kan helpen. Het is de wetenschap die zich richt op leerlingen in problematische onderwijs-, leer- en opvoedingssituaties. U bestudeert wat de betekenis is van de orthopedagogiek en welke verschillende stromingen en opvattingen daarover van de afgelopen eeuw een rol speelden. Orthopedagogiek is een handelingswetenschap, die opvoeders en leraren perspectief biedt om hun handelingsverlegenheid op te heffen en weer perspectief te bieden aan de betrokkenen. U bestudeert de meest recente publicaties op het gebied van handelingsgericht werken en passend onderwijs en u onderzoekt hoe handelingsgericht u werkt in uw onderwijssetting. U bestudeert theorie en praktijktoepassingen over de oplossingsgerichte benadering in het onderwijs en gaat in gesprek met leerlingen en collega’s.

Communicatie
De master beschikt over een passende mix van communicatieve vaardigheden. Als expert binnen uw organisatie weet u wat er leeft bij betrokkenen, doorziet u communicatiepatronen, rollen en verhoudingen. U bent gericht op ontwikkelingsmogelijkheden en het daarbij gebruik maken van krachtbronnen van betrokken personen en organisaties. In deze module brengt u uw competenties op het gebied van gespreksvoering in kaart en gaat u in gesprek met leerlingen, ouders, collega's en anderen om feedback te ontvangen op uw wijze van communiceren. U oefent met het voeren van begeleidingsgesprekken en zet hierbij gespreks- en begeleidingsvaardigheden in vanuit de handelingsgerichte en de oplossingsgerichte benadering. In het ontwerp van een persoonlijk communicatieprofiel, toont u uw competenties met betrekking tot uw professionele communicatie

Gedrag
Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. In veel gevallen levert dit geen problemen op. Als leerlingen, leraren en ouders opvallend gedrag ervaren vraagt dit om preventief of curatief handelen. Bij het zoeken naar een juiste reactie op lastig gedrag heeft de leraar speciale kennis en vaardigheden, flexibiliteit en reflectie nodig. De opleiding tot Specialist Gedrag biedt nieuwe perspectieven om met de uitdagingen van morgen om te gaan. Binnen deze opleiding is ruimschoots aandacht voor onderwerpen die de soms moeizame interactie tussen leraar en leerling of leerling en klas verduidelijken. De optimalisatie van de normale ontwikkeling is het vertrekpunt. De nadruk ligt in eerste instantie op de preventie van probleemgedrag (DeKlerck, 2011), de positieve psychologie (Bannink, 2013) en het handelingsgericht onderwijs (Pameijer, De Lange & Van Beukering, 2009). Aan de orde komen: de rol van de leraar (Biesta, 2013), klassenmanagement (Teitler, 2013) en groepsgedrag (Van Overveld, 2016). Later verleggen we de aandacht naar moeilijk verstaanbare gedragingen (Matthijs,2011) en de rol van de gedragsspecialist in relatie tot ouders, collega’s en de samenleving. Want wat wordt die specialist eigenlijk: de kanjer in de eigen klas, de begeleider van collega’s, de kenniswerker in het team of de specialist in het samenwerkingsverband? Gedurende de opleiding zoeken we daar een antwoord op.

Gedragsspecialisten houden zich bezig met leerlingen met gedragsproblemen en gaan op zoek naar creatieve oplossingen met hulp van de leerling; zij coachen leraren door middel van hun specifieke kennis (http://www.lbgs.nl/). In de verschillende modules wordt de student hierop voorbereid. De student maakt een keuze uit tenminste vier van de volgende modules: Gedragsontwikkeling: mogelijkheden en belemmeringen, Probleemgedrag: preventie en interventie, School en sociaal emotioneel leren, Passend handelen bij complex gedrag, Sociale veiligheid en Gedrag in VO, MBO en HBO. Naast deze modules is er ook een generiek aanbod: Educational Needs, Communicatie en het Praktijkgericht onderzoek (PGO) en de kritische reflectie. In overleg met de studieloopbaanbegeleider bepaalt de student welke modules er gevolgd worden. Binnen iedere module is er gelegenheid om de eigen praktijksituatie in te brengen en nader te onderzoeken. Ieder module wordt afgesloten met een prestatie. Binnen een prestatie toont de student aan in staat te zijn de theorie en praktijk met elkaar te verbinden en daarop te reflecteren.

Leren
Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Maar wat te doen wanneer een leerling niet aan het werk gaat, ongemotiveerd lijkt, het huiswerk niet maakt, niet wil leren? Wat wanneer een leerling problemen ondervindt bij het vlot kunnen lezen en begrijpen van teksten, bij het toepassen van rekenkundige bewerkingen of bij de uitspraak van het Engels? En wat wanneer de leerling steeds dezelfde spellingfouten maakt of een dyslexieverklaring heeft? Voor elk leergebied en voor elke fase van het leren zijn specialistische kennis en gerichte vaardigheden nodig om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden. De realisatie van passend onderwijs is dan ook in de eerste plaats afhankelijk van de kwaliteit van de leraar. Daarnaast is een goede relatie tussen leraar, leerling en ouders de basis voor het succes van passend onderwijzen. Het verwerven van een hoog kennisniveau is, naast het ontwikkelen van gerichte vaardigheden om succesvol om te kunnen gaan met verschillen, de uitdaging waarvoor de leraar zich geplaatst ziet. Binnen de opleiding Specialist Leren bieden wij u ondersteuning in het ontwikkelen van de benodigde competenties. Goed onderwijs in de basisaanpak, gebaseerd op weten wat werkt in de school en in de groep staat in eerste instantie centraal.

Daarnaast wordt vanuit een handelingsgerichte benadering, kortweg HGW genoemd (Pameijer & Van Beukering, 2006), gezocht naar mogelijkheden leerlingen optimaal tegemoet te komen in hun onderwijsbehoeften. Onderwijsbehoeften laten zich omschrijven als het antwoord op de vraag: Wat heeft deze leerling met deze ouders, in deze klas, in deze school, van deze leraar nodig om te komen tot acceptabele prestaties?

Kritische reflectie
De kritische reflectie levert een overall beeld op van hetgeen tijdens de opleiding voor uw competentieontwikkeling van belang is geweest. De belangrijkste toetsstenen zijn de eindkwalificaties. U reflecteert kritisch op het 'waarom' van de keuzes die u maakte en het effect van die keuzes op uw onderwijspraktijk en op uw persoonlijke groei als professional. 

De praktijkoriëntatie
Van u wordt verwacht dat u middels een werkervaringsplek of een (tijdelijke) werkbetrekking de praktijkoriëntatie op eigen kracht vorm geeft. Mede gestuurd door de opdrachten vanuit de MEN Voltijd zult u vooral zelf de praktijkoriëntatie invullen. De opdrachten liggen op verschillende niveaus, analoog aan de inhouden.  

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties: 

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Organisatie

De bijeenkomsten worden overdag georganiseerd, verdeeld over twee dagen, en kennen een afwisselend karakter. De docentgestuurde bijeenkomsten hebben in de eerste plaats een informatief karakter. Daarnaast worden er werkopdrachten verstrekt. In de docentgestuurde bijeenkomsten wordt een actieve rol van u verwacht. Daarnaast wordt er gewerkt met leerteams. De leerteams zijn autonoom en spelen een belangrijke rol in het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk of het gezamenlijk uitwerken van opdrachten. De leerteams zijn een onlosmakelijk onderdeel van deze opleiding. Van u wordt verwacht dat u middels een werkervaringsplek of een (tijdelijke) werkbetrekking de praktijkoriëntatie op eigen kracht vorm geeft, met een minimum van vier dagdelen. Vanzelfsprekend is een combinatie van een vaste of tijdelijke baan ook mogelijk, zolang u de opleidingsdagen vrijhoudt. Om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, krijgt u gedurende het studiejaar een studiebegeleider toegewezen, die een aantal studievoortganggesprekken met u voert. 

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken gemaakt met u. 

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen. 

Studiefinanciering

Voor meer informatie: www.duo.nl

Meer informatie

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of raadpleeg de flyer van de Master EN voltijd. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan