Geletterdheid: spelling, begrijpend lezen, schrijven (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze mastermodule Geletterdheid wordt dieper ingegaan op begrijpend lezen, staat het spellen in PO, VO en SO centraal op ondersteuningsniveau 1 en 2 en daarnaast wordt het vakgebied creatief schrijven belicht. Leerlingen die bij het leren lezen en spellen in hun moedertaal ervaren hebben hoe moeizaam dat proces bij hen verlopen is, zullen waarschijnlijk diezelfde problemen weer ervaren bij het leren van vreemde talen, vandaar dat binnen dit onderwerp ook deze problematiek aan de orde komt. Het afronden van de mastermodule Geletterdheid 1 is voor het volgen van deze mastermodule een voorwaarde, tenzij u in uw contact met de studiecoördinator heeft aangetoond over de gewenste voorkennis (EVC, eerder verworven competenties) te beschikken om aan deze mastermodule te kunnen deelnemen. Geletterdheid 2 veronderstelt dat u door gericht te werken aan uw kennisniveau vanuit recente ontwikkelingen een koppeling leert maken met uw praktijksituatie.

Onderwerp: Begrijpend lezen
Doel van het leesonderwijs is begrijpend te kunnen lezen. Soepel technisch lezen en beschikken over een adequate woordenschat zijn condities die bijdragen aan succesvol begrijpend lezen. Een goede begrijpend lezer is verder een actieve gemotiveerde lezer die bewust verschillende leesstrategieën inzet om zowel van de inhoud van tekst te kunnen genieten als uit verschillende tekstsoorten relevante informatie te kunnen destilleren en verwerken.  

Uit het PPON- onderzoek (Heesters, e.a., 2007) blijkt dat ongeveer de helft van de leerlingen lezen leuk vindt en dat 70 % van de leerlingen lezen als belangrijk beschouwt. Toch is uit onderzoek gebleken dat sinds 1993 het percentage leerlingen dat zegt nooit een boek te lezen is verdubbeld tot 13 %. Blijkbaar staat het enthousiasme onder leerlingen voor lezen onder druk. Om echter een goede (begrijpend) lezer te kunnen worden is het belangrijk veel te lezen, na te denken over wat men heeft gelezen en hierover uit te wisselen. Daarom wordt binnen dit onderwerp naast aandacht voor de ontwikkeling van begrijpend lezen naar studerend lezen, nagegaan hoe we volgens de nieuwste inzichten om moeten gaan met het aanleren van leesstrategieën en het omgaan met specifieke onderwijsbehoeften binnen dit vakgebied.

Onderwerp: Spelling
Een goede spellingvaardigheid wordt in onze maatschappij heel belangrijk gevonden. Wie de lezer respecteert zorgt voor een foutloze tekst (Oepkes, 2006). Veel leerlingen hebben veel moeite met spellen en veel scholen boeken op dat gebied tegenvallende resultaten. Het beeld dat door het onderwijsveld doorgaans geschetst wordt is: de toetsresultaten zijn beneden verwachting óf de leerlingen presteren wel goed op de toetsen, maar maken in hun eigen schriftelijk werk steeds weer dezelfde fouten. Aan het spellingonderwijs wordt in het basisonderwijs veel tijd besteed maar ook in het voortgezet onderwijs wordt nog gericht gewerkt aan spelling. In dat licht bezien is het vreemd dat de gewenste resultaten toch uitblijven. In deze mastermodule wordt dieper ingegaan op het spellingsysteem en het spellingonderwijs en de verbetering op ondersteuningsniveau 1 en 2. Hoe verloopt de spellingontwikkeling, wat is goed spellingonderwijs, hoe ga je om met de onderwijsbehoeften van goede en zwakke spellers, welke ‘evidence based’ interventies leiden tot een beter resultaat en hoe gaan we om met spelling bij moderne vreemde talen, zijn de vragen waarop binnen deze mastermodule naar antwoorden wordt gezocht.  

Onderwerp: Creatief Schrijven (Stellen)
Geletterdheid is: om kunnen gaan met schriftelijke taal. Volgens Van Norden (2004) verhouden lezen en schrijven zich tot elkaar als luisteren en spreken en kan lezen worden gezien als een receptieve en schrijven als een productieve vaardigheid. Vloeiend kunnen lezen en schrijven is een belangrijke basisvoorwaarde voor maatschappelijk functioneren en betrokkenheid is voor het ontwikkelen van zowel lees- als schrijfplezier de belangrijke motor. De vraag die binnen dit onderwerp centraal staat is: hoe brengen we leerlingen tot functionele schrijfvaardigheid? U onderzoekt welke condities belangrijk zijn voor het verbeteren van het schrijven en welke interventies effectief zijn in het streven naar verbetering van het schrijfproces. 

Voor wie

Deze mastermodule is bedoeld voor leraren met diverse taken of functies binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of Middelbaar Beroepsonderwijs die zich willen verdiepen in het leren van leerlingen.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke mastermodule laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. Uw prestaties worden beoordeeld aan de hand van de criteria die bij elk mastermodule vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen. 

Kernbegrippen

Leren, handelingsgericht werken, referentieniveaus, leerlijnen en protocollen, evidence based handelen, preventie en interventie, kennis en handelingsbekwaamheid, ondersteuningsniveaus, kwaliteit van het onderwijs, leesmotivatie en leesconditie, zelfvertrouwen, dyslexie, dyscalculie, gecijferdheid, geletterdheid, didactisch én pedagogisch handelen.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan