Geletterdheid: technisch lezen, taal, woordenschat (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen


In het eerste module Geletterdheid wordt het domein taal zo breed mogelijk verkend. U bent werkzaam in het PO of VO of SO en u leert door gericht te werken aan uw kennisniveau op basis van recente ontwikkelingen een koppeling te maken met uw praktijksituatie. Taal is belangrijk en via de Referentieniveaus Taal (z.a., Introductie Referentieniveaus Taal, http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/uitwerkingen/uitgelegd/ 
geraadpleegd op 21 januari 2016) is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding vastgelegd. De niveaus geven een opklimmende moeilijkheidsgraad m.b.t. basiskennis en -vaardigheden aan. In deze mastermodule gaan we na wat dit alles betekent voor ons professionele handelen op vooral zorgniveau 1 (goed onderwijs binnen de klas) en op zorgniveau 2 (extra zorg binnen de klas) en in beperkte mate op zorgniveau 3 (specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door zorgspecialisten in de school).  

Onderwerp: Lezen 

Een uiterst belangrijk onderwerp is de leesontwikkeling. Onderzoek leert ons dat de leraar hierin een cruciale rol vervult. Om problemen met het vlot kunnen lezen te begrijpen is zowel inzicht in het leesproces als inzicht in het belang van het onderhouden van deze vaardigheid belangrijk. Lezen is wereldwijd één van de meest onderzochte leergebieden, wat tot gevolg heeft dat er een forse wetenschappelijke kennisbasis is opgebouwd ten behoeve van ‘evidence based’ handelen zowel m.b.t. de uitvoering van het leesonderwijs zelf, als m.b.t. de aanpak van specifieke onderwijsbehoeften bij technisch lezen. Inmiddels weten we hoe belangrijk het is dat onderwijsgevenden beschikken over kennis die up-to-date is teneinde adequate ‘evidence based’ keuzes te kunnen maken voor het ondersteunen van hun leerlingen in hun leesontwikkeling. Binnen dit onderwerp worden de basale factoren die bijdragen tot goed leesonderwijs en de zo gewenste functionele leesvaardigheid belicht, zowel waar het PO, VO als SO betreft. Daarnaast wordt gericht aandacht besteed aan de vraag welke acties ter verbetering van de kwaliteit van het leesonderwijs binnen de eigen schoolorganisatie de ‘Specialist Leren’ kan ondernemen.

Onderwerp: Taalontwikkeling en Taalverwerving
Binnen het onderwerp Taalontwikkeling en Taalverwerving is aandacht voor het taalverwervingsproces en worden nieuwe inzichten verkend m.b.t. de stimulering van de taalvaardigheid via aandacht voor taalaanbod, taalproductie en feedback op de productie (Hajer, 2008). Ook het leren van een vreemde taal en implicaties hiervan voor de onderwijspraktijk wordt aan de orde gesteld. Onderzocht wordt welke interventies effectief zijn en welke stappen bijdragen aan het terugdringen van taalachterstand ter bevordering van schoolsucces. Er is aandacht voor de mogelijkheden die er voor de ‘Specialist Leren ‘ zijn om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan verhoging van de kwaliteit van het onderwijs op dit punt.  

Onderwerp: Woordenschat
Aan de basis van taal staat een soepel doorlopen taalverwervingsproces in de moedertaal waar een gevarieerde en rijke woordenschat deel van uitmaakt. Een goede woordenschatontwikkeling is cruciaal voor de leesontwikkeling en blijkt een voorspeller voor schoolsucces. Inmiddels is meertaligheid binnen de klas meer gewoonte dan uitzondering en worden leraren dagelijks geconfronteerd met de gevolgen ervan voor de onderwijspraktijk.  

De vraag die binnen dit onderwerp centraal staat is: hoe kunnen we bijdragen aan de uitbreiding van de woordenschat zowel expliciet als impliciet?

Voor wie

De mastermodule is bedoeld voor leraren met diverse taken of functies binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of Middelbaar Beroepsonderwijs die zich willen verdiepen in het leren van leerlingen

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke mastermodule laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. Uw prestaties worden beoordeeld aan de hand van de criteria die bij elk mastermodule vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen

Leren, handelingsgericht werken, referentieniveaus, leerlijnen en protocollen, evidence based handelen, preventie en interventie, kennis en handelingsbekwaamheid, ondersteuningsniveaus, kwaliteit van het onderwijs, leesmotivatie en leesconditie, zelfvertrouwen, dyslexie, dyscalculie, gecijferdheid, geletterdheid, didactisch én pedagogisch handelen.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan