Leren en professioneel handelen (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

Met deze module wordt de basis gelegd voor de gehele leerroute 'Leren'. Fundamenteel uitgangspunt is steeds: een Master EN denkt en handelt 'evidence based'! Dit houdt in, dat datgene waar veel evidentie (wetenschappelijk bewijs) voor is, zichtbaar wordt in het handelen binnen de eigen onderwijspraktijk. Vanuit dit perspectief werkt een Master EN doelgericht aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De volgende onderwerpen worden in deze mastermodule behandeld: veilig en stimulerend onderwijsklimaat, effectieve lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemmen van onderwijs in verschillen en aanleren van leerstrategieën en leren van data. Deze onderwerpen komen overeen het observatie instrument PEDAC/ICALT dat u gebruikt voor het analyseren van beeldmateriaal met het doel de ontwikkeling van uw instructievaardigheden zichtbaar te maken. U onderzoekt de wetenschappelijke basis voor differentiatie en verwerkt deze in een presentatie aan collega’s. U analyseert de toetsresultaten van leerlingen voor een bepaald domein of vakgebied, trekt hieruit onderbouwde conclusies en formuleert voor de organisatie aanbevelingen voor verbetering.

Voor wie

Deze mastermodule is bedoeld voor leraren met diverse taken of functies binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of Middelbaar Beroepsonderwijs die zich willen verdiepen in het leren van leerlingen.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke mastermodule laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. Uw prestaties worden beoordeeld aan de hand van de criteria die bij elk mastermodule vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Leren, handelingsgericht werken, referentieniveaus, leerlijnen en protocollen, evidence based handelen, preventie en interventie, kennis en handelingsbekwaamheid, ondersteuningsniveaus, kwaliteit van het onderwijs, leesmotivatie en leesconditie, zelfvertrouwen, dyslexie, dyscalculie, gecijferdheid, geletterdheid, didactisch én pedagogisch handelen.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan