Sociale Veiligheid (blended) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze mastermodule staan verschillende perspectieven op sociale veiligheid (in het bijzonder agressie/pesten in het onderwijs/ radicalisering) centraal, zodat u een onderbouwde visie kunt formuleren die uw handelen in de beroepspraktijk richting kan geven. We kijken naar de definities van agressie, pesten en radicalisering en bespreken hoe een definitie nuttig is in onderzoek en bepalend voor het denken en handelen in de praktijk (Broersen, Ossenblok & Montesano Montessori, 2015). We gaan in op verschillende perspectieven zoals het ecologisch kader, sociale informatieverwerkingsprocessen, oplossingsgerichte benadering en een probleemgerichte blik (Goossens, Vermande & Van der Meule, 2015). Verschillende processen rond sociale veiligheid komen aan bod. Veelal gaat het om groepsprocessen, de wijze waarop macht en machteloosheid worden vastgezet in rollen en normen. Er zijn echter ook op individueel niveau bepalende factoren zoals zelfeffectiviteit en kwetsbaarheid.

Daarnaast komt de persoonlijke beleving van de leraar aan bod: wat doet het met je als je slachtoffer of getuige bent van agressieve gedragingen en denkbeelden door leerlingen?

Ten slotte staan interventies op school centraal. Wat is het wettelijk kader waarbinnen Nederlandse scholen moeten opereren en welke keuzes zijn daarbinnen mogelijk?

Voor wie

De mastermodule is bedoeld voor leraren en begeleiders in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met complexe onderwijsbehoeften te begeleiden in een leefwereld waarin de sociale veiligheid bedreigd wordt.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.


Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken gemaakt met u.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.


Kernbegrippen

Sociale veiligheid, agressie, pesten, sociale informatieverwerking, preventie, interventie, conflictsituaties, escalatie, ecologische visie, oplossingsgerichte benadering, probleemgerichte benadering, groepsprocessen, zelfeffectiviteit en kwetsbaarheid, radicalisering, sociale veiligheid. Gedrag in het VO, MBO en HBO: Ecologische visie, gedragsproblemen, agressie, pesten, geweld, motivatieproblemen, faalangst, gedragsstoornissen, onderwijsbehoeften. 

Meer informatie

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan