Probleemgedrag: preventie en interventie (blended) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen


Binnen deze module worden handvatten aangereikt waarmee leraren door een preventieve aanpak probleemgedrag leren voorkomen en op een adequate wijze met probleemgedrag om leren gaan. De modellen van handelingsgericht werken en de oplossingsgerichte benadering vormen de basis van het theoretisch kader voor de omgang met gedragsproblemen. De leraar werkt doelgericht, planmatig en transparant aan gedragsverandering, communiceert oplossingsgericht en brengt de hulpbronnen en de stappen op weg naar de gewenste situatie in kaart (Bannink, 2007; Caufmann, 2015). Zowel het handelingsgericht werken als de oplossingsgerichte benadering vragen om een positieve mindset van de leraar. Tevens wordt in beide benaderingen de leraar als katalysator beschouwd die de verandering in gang kan zetten. Het hanteren van interventies bij probleemgedrag wordt vanuit een viertal theoretische benaderingen uitgewerkt: de gedragstheoretische benadering, de interactionele benadering, de systeemtheorie en het ecologisch model. Daarnaast is er ook aandacht voor een integrale gedragsaanpak zoals school wide Positive Behavior Support (Golly,& Sprague, 2013).

Voor wie

Deze mastermodule is geschikt voor leraren met diverse taken of functies binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo en die zich willen verdiepen in het gedrag van leerlingen.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken gemaakt met u.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen. 

Kernbegrippen

probleemgedrag, gedragsfunctieanalyse (GFA), handelingsgericht werken, oplossingsgerichte benadering, gedragstheoretische benadering, de interactionele benadering, systeemtheorie, ecologisch model, interventies, attitude, sociale invloed, gedragsveranderingsplan, groepsplan gedrag en effectiviteit.  

Meer informatie 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan